תקנון האתר

תקנון אתר כלות להשגה

 1. מבוא
  • אתר האינטרנט כלות להשגה בכתובת הדומיין: https://www.c-l.co.il (להלן: "האתר") ומפעילו  (להלן: "המפעיל"), משמש כאתר שמלות כלה יד שנייה המעניק לכלל ציבור גולשי האתר (להלן: "המשתמש") האתר מאפשר מכירה וקנייה מוצרים לכלה וחתונה יד שנייה, דרך התקשרות אינטראקטיבית בין כלות, דרכי שיתוף בפורומים בנושאי חתונה, קריאה והתעניינות במגוון נושאים ועוד, והכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף לכל דין.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או פעולה אשר נעשו ו/או ייעשו ו/או בוצעו ו/או יבוצעו באתר זה על ידי המשתמש בו, ללא יוצא מן הכלל, ולרבות שימוש בשירותים ו/או רכישת שירותים ומוצרים דרך האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.

 

 • תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין האתר לבין המשתמש בו, לכל דבר ועניין, ועל כן על המשתמש באתר לקרוא בעיון רב תקנון זה במלואו; למען הסר הספק, מובהר כי יראו כל שימוש שהוא אשר נעשה ו/או ייעשה על ידי המשתמש באתר כהסכמתו המפורשת לכל האמור בתקנון ללא עוררין, כקבלתו את מלוא תנאיו ללא יוצא מן הכלל וכהצהרתו הבלתי מסוייגת כי קרא והבין את תוכנו וכהתחייבותו הבלתי חוזרת לנהוג בהתאם ובכפוף לכל הוראותיו, ולפיכך, לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי בעל האתר ו/או מפעיליו של האתר ו/או מי מטעמם, למעט באם הופרה התחייבותו של מי מהנ"ל על פי תקנון זה.

 

 • משתמש אשר אינו מסכים ו/או שאינו מקבל הוראה מהוראותיו ו/או תנאי מתנאיו של תקנון זה, ללא יוצא מן הכלל, נדרש להימנע מעשיית כל שימוש שהוא באתר "כלות להשגה", לרבות גלישה באתר, ומובהר, כי על משתמש כאמור חל איסור מוחלט ומפורש לבצע כל פעולה, מכל מין וסוג שהיא, באתר זה.

 

 • כותרות תקנון זה הינו לשם נוחיות הקריאה והעיון בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש שהוא לשם פרשנותם של מי מהוראות ו/או מתנאי תקנון זה.

 

 • כל מקום בו נעשה שימוש בתקנון זה בלשון יחיד יראוהו כאילו נעשה בלשון רבים, ולהיפך, ומובהר, כי כל מקום בו נעשה בתקנון זה שימוש בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 1. כשרות משפטית לשימוש באתר
  • השימוש באתר מותר לכל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד ו/או כל משתמש אחר, יהא אשר יהא, והכל בכפוף לכל הוראות תקנון זה, ללא יוצא מן הכלל, ובהתקיים כל התנאים המפורטים להלן ובמצטבר:
   • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לכל דבר ועניין.
    • למען הסר ספק מובהר, כי ככל שהמדובר במשתמש אשר הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או כזה אשר פעולותיו המשפטיות טעונות אישור אפוטרופוס על פי דין, יראו את פעולות המשתמש, רובן ככולן, כאילו נעשו על ידי ו/או מטעם ו/או בשם ו/או באישורו המפורש של אפוטורופוס כאמור, ולפיכך, יהיו בנות תוקף משפטי מחייב, על כל הכרוך והמשתמע מכך;
   • במידה והמשתמש יבקש לרכוש מוצרים דרך האתר הוא מצהיר כי בבעלותו כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי המורשות לפעול על פי כל דין בישראל.
   • בבעלות המשתמש תא דואר אלקטרוני תקף ברשת האינטרנט.
 1. כללי
  • המשתמש  בשירותי האתר והמעלה תכנים כגון תמונה ו/או מודעות מכירה ו/או כל תוכן אחר, מצהיר כי הינו היוצר ו/או בעל הזכויות בתמונה וכי הוא יצר את התמונה ו\ או כי הוא קיבל הרשאה מבעלי התמונה, להעלות את הקבצים לאתר.
  • המשתמש בשירותי האתר ו/או המעלה יצירות לאתר מצהיר כי הוא רשאי לעשות כן.
  • המשתמש מצהיר כי הוא מוותר על כל תמורה גם אם אלה מגיעות לו בגין הצגת תמונותיו והתוכן באתר ו/או בעמוד הפייסבוק שמפעיל האתר.
  • הנהלת האתר רשאית שלא לקבל מודעה לאתר ו\או למחוק מודעה מהאתר מכל סיבה ובייחוד מהסיבות הבאות:

3.6.1 התמונה איננה איכותית להצגה באתר.

3.6.2 התמונה איננה מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור.

3.6.3 יש חשש שהתמונה איננה מקורית או כי קיים חשש להפרת זכויות יוצרים.

3.6.4 המפרסם הינו עסק ו\או מפרסם יותר מפרסום סביר לאדם פרטי (עד 2 שמלות באתר)

 • מובהר כי הנהלת האתר איננה אחראית על מקוריות התמונות והתכנים המועלים לאתר.
 1. רכישת מוצרים ושירותים דרך האתר
  • כל רכישה של כל מוצר ו/או שירות שהוא המוצעים באתר והזמנתם דרך האתר ו/או באמצעותו, כפופות לתקנון האתר.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לו, הזמנת מוצר ו/או שירות תתאפשר רק ואך ורק בכפוף להתקיימותם של כל התנאים המצטברים והמפורטים להלן:
   • בעת ביצוע הזמנתו מסר המשתמש את כל הפרטים הנדרשים הבאים:
    • שם משתמש באתר.
    • סיסמא.
    • שם מלא (שם פרטי + שם משפחה).
    • מספר תעודת זהות.
    • כתובת דואר אלקטרוני בתוקף.
    • כתובת למשלוח דואר (כולל מיקוד).
    • מספר טלפון רגיל ו/או נייד.
    • פרטי כרטיס אשראי ותוקפו.
   • המשתמש בחר וסימן המוצר ו/או השירות בהם הוא מעוניין במקום המיועד לכך.
    • יחד עם זאת ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש, כי אין בכוחו של אישור על קליטת הזמנה ו/או משלוח הודעה בדואר האלקטרוני, כאמור לעיל, כדי לחייב את האתר ו/או את המפעיל ו/או את ספקיו ו/או את מי מטעמם, ובכל מקרה, לא יראו בכך כל התחייבות שהיא לביצוע עסקה;
    • למען הסר ספק רישום במחשבי הנהלת האתר ו/או המפעיל יהווה ראיה מכרעת לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש.
   • המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו קיימים ו/או מצויים במלאי וכשירים לאספקה.
   • בעסקת רכישת פרסום אינטרנטי והקמת עמוד פרסומי אצלנו באתר לא תתאפשר ביטול עסקה.
   • במידה והלקוח נתקל בבעיה הוא מוזמן לפנות אלינו במייל info@c-l.co.il  ונטפל בהקדם.
   • המודעה באתר תישאר למשך כל זמן חיי האתר או עד שתימכר השמלה.

 

 1. מניעת שימוש באתר
  • מבלי לגרוע מכל הוראה שהיא בתקנון זה לעיל ולהלן, מובהר כי הנהלת האתר, נוסף על כל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לה על פי כל דין, רשאית למנוע מכל משתמש, יהא אשר יהא, מלעשות כל שימוש ו/או כל פעולה באתר, להורות על חסימתו ו/או לבצע כל פעולה נדרשת אחרת, מכל מין וסוג שהיא, לשם מניעת שימוש ו/או ביצוע פעולות כאמור על ידו, וזאת בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   • הפרטים אשר הוזנו ו/או נמסרו על ידי המשתמש הינם כוזבים ו/או שגויים
   • קיים חשש להפרת זכויות יוצרים;
    • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי דין, ולפיכך, תהא הנהלת האתר רשאית אך לא חייבת לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד כל משתמש ובכלל זה: הליכים פליליים ו/או הליכים אזרחיים, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שהיא תמצא אל נכון;
   • השימוש ו/או הפעולה ו/או המעשה ו/או המחדל אשר נעשו על ידי המשתמש הינם בלתי חוקיים ומהוות עבירה על הוראות הדין.
   • המשתמש הפר הוראה מהוראות תקנןן זה.
   • המשתמש ביצע, בין שבמעשה ובין שבמחדל, פעולה ו/או שימוש אשר יש בכוחם לפגוע במפעיל ו/או באתר ו/או במי מטעמם ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מספקיה ו/או בכל בצד ג' שהוא;

 

 1. שימוש במידע והגנת פרטיות
  • המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שהמפעיל יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה המפעיל רשאי:
   • למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
   • לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי המפעיל בקשר עם המשתמש לצרכי האתר.
  • המשתמש נותן בזאת למפעיל את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב למפעיל, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.
  • על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי המפעיל איננו רשאי לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים אותם מסר לאתר, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר, אם וככל שיש לו חשבון כאמור (להלן ולעיל – "פרטי המשתמש")
 2.  קניין רוחני
 • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים המוצעים באתר, בשיטה העסקית, בעיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – "המידע") – הינם של המפעיל ו/או של ספקים של המפעיל בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת המפעיל.

 

 1. הגבלת אחריות
  • מובהר בזה, כי המפעיל לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למניעת הספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י המפעיל תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והמפעיל אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. המפעיל אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
  • המפעיל אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים.
  • מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), והמפעיל אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
  • השירותים מכילים קישוריות (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. המפעיל אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
  • מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות באתר על ידי המפעיל לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של המפעיל, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, המפעיל אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.
  • מובהר בזאת, כי למערכת האתר מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן לאתר אין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידו של המפעיל. המפעיל אינו אחראי לאמיתותם, דיוקם, תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים.
  • המפעיל לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.
  • כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
  • המפעיל אינו מחויב בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי המפעיל בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד המפעיל ו/או כנגד מי מטעמו. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 2. מידע מסחרי ופרסומי
  • המפעיל אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם המפעיל לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לעניין זה, המפעיל אינו צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות – וזאת גם אם יבחר המשתמש לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונו במפעיל (אם יש לו כזה) או באמצעות צדדים שלישיים הקשורים במפעיל (ככל שהדבר אפשרי(.
 3. תכני גולשים
  • אתר זה מאפשר למשתמשים בו, למסור, לשלוח, לשדר, להעלות תכנים מסוימים לצורך הצגה ושימושים נוספים במסגרת האתר, בכפוף לתנאי השימוש. כל תוכן שנמסר על ידי גולש לאתר (בין שפורסם ובין שלא) ובכלל זה תוכן שנשלח, שודר על ידי גולש במסגרת השימוש באתר ("תכני גולשים") הוא באחריותו הבלעדית של אותו הגולש. בהתאם, מובהר בזה, כי מקום בו יבחר הגולש (בין כמשתמש רשום ובין כאורח) למסור תכנים במסגרת שימושך באתר, בכל מדור ו/או שירות במסגרתו או בקשר עמו נמסר התוכן, (ולא מפעילת האתר) תהיה האחראי הבלעדית לתוכן הנמסר ולתוצאות מסירתו ופרסומו על הגולש כאמור (מבלי לגרוע לתגובות אשר מסירת תוכן כאמור עלול להוביל), בין במישרין ובין בעקיפין. מקום בו תיבחר הגולש למסור תוכן במסגרת האתר לא יהא מפעיל האתר אחראית לשמירת סודיות ופרטיות התוכן הנמסר (בין שפורסם באתר ובין שלא) ולא יערוב לכך.

 

 

 

 

הגעת לתפריט הנגישות, לחץ ENTER על מנת לדלג על התפריט.